บทบาทของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = THE ROLES OF TAMBON ADMINISTRATIVE ORGANIZATIN BOARD IN LOCAL DEVELOPMENT, MUEANG DISTRICT, KHON KAEN PROVINCE /

ผู้แต่ง
พระมหาโชค ธมฺมาภิชาโน (หลอดโค)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551