แนวการปฏิบัติกรรมฐานและเผยแผ่ธรรมของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) = WAYS OF MEDITAIN PRIACTICE AND TEACHING DHAMMA OF PHRAUPALIGUNUPAMACARAYA (CHAN SIRICHANDO) /

ผู้แต่ง
พระนพพร กิตฺตปญฺโญ (นวลงาม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551