พระพุทธศาสนากับระบบสมณศักดิ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีทัศนะของนักวิชาการพุทธศาสนาและพระนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา = BUDDHISM AND HONORIFIC RANKS : A CASE STUDY OF BUDDHIST SCHOLARS AND STUDENT MONKS' ATTITUDES IN HIGHER EDUCATION

ผู้แต่ง
พระมหาวิเชียร สายศรี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543