ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = THE OPINION OF ADMINISTRATORS, INSTRUCTORS AND STUDENTS ON STUDENT AFFAIRS MANAGEMENT IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY

ผู้แต่ง
พระมหากิตติพงษ์ วงศ์สาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2549