ความคิดเห็นของผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = THE OPINION OF ADMINISTRATORS, INSTRUCTORS AND STUDENTS ON STUDENT AFFAIRS MANAGEMENT IN MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY

ผู้แต่ง
พระมหากิตติพงษ์ วงศ์สาย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ก674ค 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2549
Physical description
(1-19), 133 หน้า ; 30 ซม.