เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ /

ผู้แต่ง
วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2