เศรษฐศาสตร์ชนบท /

ผู้แต่ง
เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง
Corporate Author
ประจวบ จันทร์หมื่น, นิภาวดี ทะไกรราช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2553