ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ฉบับปรับปรุงใหม่) /

ผู้แต่ง
ไพบูลย์ เกียรติโกมล
Corporate Author
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551