การวิจัยเบื้องต้น /

ผู้แต่ง
บุญชม ศรีสะอาด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 2535
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2