ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 2 วินยปิฏเก มหาวิภงฺคปาลิ [ทุติโย ภาโค]

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549