ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 6 วินยปิฏเก จุลฺลวคฺคปาลิ [ปฐโม ภาโค] ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3181 ส691ท 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
387หน้า