ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 9 สุตฺตนฺตปิฏเก ทีฆนิกายสฺส สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ส691ท 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
380 หน้า