ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 23 สุตฺตนฺตปิฏเก องฺคุตฺตรนิกายสฺส สตฺตกนิปาต-อฏฺฐกนิปาต-นวกนิปาตปาลิ ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549