ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 29 สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทสปาลิ ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.3182 ส691ท 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
24 ซม. 640 หน้า