ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 29 สุตฺตนฺตปิฏเก ขุทฺทกนิกายสฺส มหานิทฺเทสปาลิ ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549