ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 42 อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานปาลิ [ตติโย ภาโค] ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3183 ส691ท 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
533 หน้า