ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 43 อภิธมฺมปิฏเก ปฎฺฐานปาลิ [จตุตฺโถ ภาโค] ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3183 ส691ท 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
630หน้า