ทยฺยรฏฺฐสฺส เตปิฏกํ เล่ม 44 อภิธมฺมปิฏเก ปฏฺฐานปาลิ [ปญจโม ภาโค] ปาลิวิโสธกตฺเถเรหิ วิโสธิตา

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549