พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 พระบาลีวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549