พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 3 พระบาลีวินัยปิฎก ภิกขุนีวิภังค์

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3181 ม226พ 2549 2549
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549
Physical description
404หน้า