พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 14 พระบาลีสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549