พระไตรปิฎกภาษาไทย เล่ม 20 พระบาลีสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต ทุกนิบาต ติกนิบาต

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 2549