ตำราและบทความวิชาการ : แนวคิดและแนวทางการเขียนเพื่อคุณภาพ /

ผู้แต่ง
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554