คู่มือนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นตรี วิชากระทู้ธรรม /

Corporate Author
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไทยรายวันการพิมพ์, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1