ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ /

Corporate Author
กระทรวงวัฒนธรรม. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1