การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต /

ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
352.0593 ก952ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่
Physical description
(8), 499 หน้า : ภาพประกอบ