การปกครองท้องถิ่นไทย : หลักการและมิติใหม่ในอนาคต /

ผู้แต่ง
โกวิทย์ พวงงาม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่