การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่องตัณหาในพระไตรปิฎก /

ผู้แต่ง
พระมหาอุทัย อุทโย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 อ819ก 2539
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
261 หน้า