ธรรมนูญชีวิต = A constitution for Living /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 112