พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1