หลักรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิดและกระบวนการ = Public administration : concept and processes /

ผู้แต่ง
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1