นำเที่ยวในพระไตรปิฎก

ผู้แต่ง
พระอมรมุนี (จับ ฐิตธมฺโม)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8