รายงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา /

ผู้แต่ง
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2