พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล : พระสุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ ภาค 1 เล่ม 3 /

Corporate Author
คณะสงฆ์คณะธรรมยุต
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1