พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม 1

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1: