พระไตรปิฏกและอรรถกถาแปล พระสุตตันตปิฏก ขุททกนิกาย สุตตนิบาต เล่ม 2

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3182 ค126พ 2546
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1:
Physical description
875หน้า