มโนทัศน์เรื่องกามในพุทธปรัชญาเถรวาท /

ผู้แต่ง
พระมหาธีรพัฒน์ ธีรวฑฺฒโน (คนไว)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ธ634ม 2546
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2546
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
175 หน้า