จาริกบุญ-จารึกธรรม /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2