นิติศาสตร์แนวพุทธ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30134 พ349น 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สหธรรมิก, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7
Physical description
144 หน้า ; 21 ซม.