สร้างพลังทีมงานตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง = Empower the team with sufficient economy philosophy /

ผู้แต่ง
ประดินันท์ อุปรมัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นนทบุรี : ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551