สารัตถะแห่งศาสนาธรรม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.318 ส763ส 2531
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2531
Physical description
317 หน้า