สารัตถะแห่งศาสนาธรรม /

ผู้แต่ง
สุชีพ ปุญญานุภาพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย, 2531