ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ประวัติศาสตร์โบราณคดี

Corporate Author
คณะรัฐมนตรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
959.3 ค125ป 2514
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2514
Physical description
351 หน้า