ข้อธรรมคำคมพุทธทาสภิกขุ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
Corporate Author
บัญชา เฉลิมชัยกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2549
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1