ถึงเวลามารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่ /

ผู้แต่ง
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.315 พ335ถ 2541
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2541
Physical description
77 หน้า