รายงานการวิจัยการสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการพัฒนาองค์กรการศึกษา : บทเรียนภาคสนามจากโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้ /

ผู้แต่ง
กุญชรี ค้าขาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1