จาริกบุญ-จารึกธรรม /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 18