พระผู้เจริญพร้อม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.30922 พ348 2552
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
Physical description
272 หน้า : ภาพประกอบ