ภาวะผู้นำ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.304 พ349ภ 2550
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2550
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
32 หน้า