ธรรมศึกษาเอก /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มวิชาการพระพุทธศาสนาและจริยศึกษา กองศาสนศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4