การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3122 ส244ก 2540
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 9
Physical description
83 หน้า