ญาโณทยปกรณ์ การให้ ยามกาลชาตา จาณักยคัมภีร์ /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สหธรรมิก, 2542