ธรรมดุษฎี /

ผู้แต่ง
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2537
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1