นางอุทัยกลอนสวด /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, 2547