ตามรอยพระอรหันต์ /

ผู้แต่ง
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 พ829ต 2548
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ตถาตา พับลิเคชั่น, 2548
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 8
Physical description
296 หน้า